Wygraj wspaniałą wyprawkę dla Twojego dziecka. Prześlij zdjęcie przedstawiające Twoją pociechę jako małego odkrywcę i opisz w jaki sposób wspólnie odkrywacie świat.

Nagrody

Lista zwycięzców

1 miejsce - Marcin Zdziarski
2 miejsce - Joanna Pyzik
3 miejsce - Marta Wójcik
4 miejsce - Joanna Wybraniec
5 miejsce - Magdalena Sawicka
6 miejsce - Małgorzata Gryszel
7 miejsce - Agnieszka Ścibior
8 miejsce - Paulina Drzewiecka
9 miejsce - Anna Tomaszewska
10 miejsce - Patrycja Oczkowska
11 miejsce - Aneta RutkaZapoznaj się z regulaminem akcji

REGULAMIN KONKURSU

 

1.     POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1  Organizatorem Konkursu jest Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000373814 posiadająca NIP: 527-26-45-593 oraz kapitał zakładowy w wysokości 311.005.050 zł (dalej „Organizator”).

1.2  Fundatorem nagród w Konkursie jest Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268796, o kapitale zakładowym w wysokości 33 976 500 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 527-25-25-995 (dalej „Fundator”).

1.3  Konkurs organizowany jest pod nazwą „Wyprawa po wyprawkę”. i zwany jest dalej "Konkursem".

1.4  Konkurs rozpoczyna się w dniu 21.08.2015 o godzinie 00:00:00, a kończy się dnia 13.09.2015 o godzinie 23:59:59 (dalej "Czas Trwania Konkursu").

1.5  Konkurs organizowany jest na stronie internetowej http://wyprawapowyprawke.wp.pl, zwanej dalej „Stroną Konkursową”.

1.6  Organizator Konkursu powoła komisję konkursową, w której skład wejdą przedstawiciele Organizatora. Do zadań Komisji Konkursowej należy stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu.

1.7  Fundator nagród w Konkursie składa określone w Regulaminie przyrzeczenie publiczne oraz jest wyłącznie odpowiedzialny za ufundowanie Nagród w Konkursie oraz ich realizację na rzecz Zwycięzców.

 

2.     WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

2.1  Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej Uczestnikiem, może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

2.1.1      jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2.1.2      wykona zadanie konkursowe („Zadanie Konkursowe”);

2.1.3      prześle Zadanie Konkursowe za pomocą formularza konkursowego zamieszczonego na Stronie Konkursowej,

2.1.4      nie jest pracownikiem lub osobą współpracującą na innej podstawie niż stosunek pracy, Organizatora i/lub Fundatora ani członkiem ich rodzin; przez rodzinę rozumie się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia;

2.1.5      zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

3      ZASADY KONKURSU

 

3.1  Zadanie Konkursowe polega na wykonaniu własnego, autorskiego zdjęcia przedstawiającego swoje dziecko lub całą rodzinę wraz z opisem, w jaki sposób odkrywacie świat. Zdjęcie nie może zawierać logotypów ani znaków towarowych.

3.2  Organizator zastrzega sobie możliwość publikowania zdjęć w galerii z ogłoszonymi wynikami, a także w trakcie trwania konkursu jako inspiracja dla innych uczestników.

3.3   Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez:

3.3.1      wykonanie Zadania Konkursowego poprzez wypełnienia formularza konkursowego zamieszczonego na Stronie Konkursowej

3.3.2      wypełnienie formularza konkursowego poprzez podanie Imienia i  Nazwiska Uczestnika oraz adresu poczty oraz przesłanie Zgłoszenia z wykorzystaniem funkcjonalności Strony Konkursowej,

3.4  Uczestnik może dostarczyć w Czasie Trwania Konkursu więcej niż jedno Zgłoszenie.

3.5  Przesyłając Zgłoszenie Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania warunków niniejszego Regulaminu i potwierdza, iż udział w Konkursie następuje na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.  Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez przesłanie wiadomości z adresu e-mail podanego w formularzu rejestracyjnym na ustanowione dla Konkursu konto korespondencyjne.

3.6  Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku dokonania Zgłoszenia w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem oraz innego naruszenia przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony przez przesłanie wiadomości na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym do Serwisu. Decyzja Organizatora o wykluczeniu Uczestnika jest ostateczna.

 

4.     PRAWA  AUTORSKIE (LICENCJA)           

 

4.1  Uczestnik Konkursu przesyłając Zgłoszenie w Konkursie oświadcza, iż przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych oraz praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.) a także innych praw niezbędnych do opublikowania Zgłoszenia w sieci Internet. W przypadku, gdy Uczestnik nie jest autorem lub współautorem Zgłoszenia Uczestnik oświadcza, iż dysponuje wszelkimi prawami oraz wymaganymi zgodami w tym od autorów, współautorów i/lub właściwych organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, niezbędnymi do opublikowania Zgłoszenia w sieci Internet.

4.2  Uczestnik Konkursu, któremu nie będą przysługiwały prawa do Zgłoszenia jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Organizatora i/lub Fundatora w związku z opublikowaniem Zgłoszenia w sieci Internet w szczególności do poniesienia opłat za zamieszczenie i udostępnienie Zgłoszenia w sieci Internet na rzecz autorów, współautorów i/lub organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

4.3  W przypadku, gdy w ramach Zgłoszenia zostanie wykorzystany wizerunek osób trzecich Uczestnik Konkursu zobowiązuje się posiadać zgodę osób przedstawionych w tych materiałach na rozpowszechnianie ich wizerunku w sieci Internet.

4.4  Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do naprawienia szkody, jaką może ponieść Organizator i/lub Fundator z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z prawami autorskimi oraz wszelkimi innymi przysługującymi im prawami do Zgłoszenia.

4.5  Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne zwielokrotnienie, zamieszczenie i rozpowszechnianie przez Organizatora i/lub Fundatora Zgłoszenia w okresie trwania i po zakończeniu Konkursu.

4.6  Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne zwielokrotnienie i rozpowszechnianie Zgłoszenia w ramach portalu WP.pl, Strony Konkursowej, stron internetowych Organizatora i Fundator, jak i w ramach promocji lub reklamy portalu WP.pl oraz  Organizatora i Fundator w okresie trwania i po zakończeniu Konkursu.

4.7  Organizator ma prawo usunąć Zgłoszenia, które zawierać będą treści sprzeczne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszające prawa lub i/lub dobre imię oraz renomę Organizatora,  prawa osób trzecich, naruszające dobra osobiste, obraźliwe, wulgarne lub zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierające treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny.

4.8  Przez akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnik Konkursu zobowiązuje się, że jego Zgłoszenie nie będzie zawierało treści wskazanych w punkcie poprzedzającym.

4.9  Każdy Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyłączone jest jakiekolwiek pośrednictwo Organizacji Zbiorowego Zarządzania Prawami w przedmiocie wynagrodzeń dla wszelkich twórców Zgłoszenia.

 

5.     ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

 

5.1  Dostarczanie Zgłoszeń jest możliwe jedynie w Czasie Trwania Konkursu. Decyduje czas wpłynięcia Zgłoszenia do Organizatora. Zgłoszenia dostarczone po terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.

5.2  Uczestnik może przesłać więcej niż jedno Zgłoszenie w Czasie Trwania Konkursu.

5.3  W Konkursie zostanie wyłonionych 11 nagrodzonych Zgłoszeń Konkursowych uszeregowanych według zajętych miejsc, od miejsca 1 do 11. Kryteria oceny, którymi kierować będzie się Komisja Konkursowa to kreatywność, design, oryginalność, funkcjonalność, dobór kolorów oraz popularność zdjęcia.

5.4  Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

5.5  Organizator sporządzi i będzie przechowywać przez 60 dni od momentu rozstrzygnięcia Konkursu listę i dane nagrodzonych Uczestników.

5.6  Organizatorowi przysługuje prawo wyboru Alternatywnego Zwycięzcy, spośród Uczestników, którzy przesłali Zgłoszenie w przypadku, gdy:

5.6.1      zwycięzca Konkursu nie skontaktuje się z Organizatorem w trybie określonym w niniejszym Regulaminie celem realizacji prawa do Nagrody,

5.6.2      Zwycięzca Konkursu nie jest uprawniony do udziału w Konkursie,

5.6.3      Organizator nie otrzyma od Zwycięzcy Konkursu, w momencie wskazanym przez Organizatora wszystkich ustalonych dokumentów lub danych lub uzyska niepoprawne dokumenty lub dane,

5.6.4      Organizator uzyska wiarygodną informację, że Zgłoszenie narusza warunki niniejszego regulaminu,

5.6.5      Zwycięzca wygrał już nagrodę w Konkursie.

 

6.     NAGRODY

 

6.1  W Konkursie zostały przewidziane następujące nagrody:

6.1.1      Za zajęcie 1 miejsca: Hama – Zestaw szkolny 5 częściowy – T-Rex o wartości 699 zł;

6.1.2      Za zajęcie 2 miejsca: Hama – Zestaw szkolny 5 częściowy – Soccer o wartości 649,00 zł;

6.1.3      Za zajęcie 3 miejsca: Hama – Zestaw szkolny 4 częściowy – Motylki o wartości 649,00 PLN;

6.1.4      Za zajęcie 4 miejsca: Hama – Zestaw szkolny 4 częściowy – Unicorn o wartości 539 zł;

6.1.5      Za zajęcie 5 miejsca: Hama - Tornister Coocazoo – JobJobber – Lime distict o wartości 339 zł;

6.1.6      Za zajęcie 6 miejsca: Hama - Tornister Coocazoo – JobJobber – Melange o wartości 339 zł;

6.1.7      Za zajęcie 7 miejsca: SKIP HOP - Plecak szkolny Forget Me Not Chmurka o wartości 189,00 zł;

6.1.8      Za zajęcie 8 miejsca: SKIP HOP Walizka na kółkach dla dzieci Pszczoła o wartości 149,00 zł;

6.1.9      Za zajęcie 9 miejsca: SKIP HOP Plecak dla dziecka Zoo Jeż o wartości 89,00 zł;

6.1.10   Za zajęcie 10 miejsca: SKIP HOP Lanczówka, śniadaniówka Zoo Żaba o wartości 69,00 zł;

6.1.11   Za zajęcie 11 miejsca: SKIP HOP Bidon ze słomką dla dzieci Zoo Sowa o wartości 29,00 zł.

6.2  Zwycięzca nie może przekazać prawa do nagrody innej osobie.

6.3  Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na równowartość pieniężną.

6.4  Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej mailowo na adres wskazany w formularzu konkursowym nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu.

6.5  Zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem w terminie kolejnych 2 dni roboczych, liczonych od dnia i godziny, w którym nastąpiło przesłanie na jego adres e-mail informacji o wygranej, pod rygorem utraty prawa do Nagrody, celem ustalenia wszystkich danych i terminów koniecznych do skutecznej realizacji prawa do Nagrody

6.6  Zwycięzca zobowiązany jest do podpisania wszelkich wymaganych dokumentów niezbędnych w celu realizacji prawa do Nagrody.

6.7  Organizator zastrzega sobie prawo żądania od Zwycięzcy dodatkowych danych poza umieszczonymi w formularzu konkursowym, jeżeli będą one niezbędne w celu przekazania nagrody lub opłacenia ewentualnego podatku.

6.8  Sposób realizacji nagrody przez Zwycięzcy zostanie ustalony w porozumieniu ze Zwycięzcą przez Organizatora

6.9  Imię i nazwisko Zwycięzcy wraz ze Zgłoszeniem, które otrzymało Nagrodę, zostanie zamieszczone na Stronie Konkursowej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

6.10     Zwycięzca Konkursu nieodwołalnie traci prawo do Nagrody, jeżeli:

6.10.1   nie potwierdzi realizacji prawa do Nagrody w terminie ustalonym przez Strony;

6.10.2   przekaże Organizatorowi nieprawdziwe dane;

6.10.3   nie dopełni obowiązków przewidzianych w Regulaminie;

6.10.4   naruszy postanowienia Rozdziału 4 niniejszego Regulaminu;

6.10.5   w innych wypadkach określonych w niniejszym Regulaminie.

6.11     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody Zwycięzcy z przyczyn od niego niezamierzonych, a zwłaszcza podania błędnego adresu przez Zwycięzcę.

6.12     Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika w związku z realizacją Konkursu jest ograniczona do wysokości wartości Nagrody.

 

7.     DANE OSOBOWE

 

7.1.Dane Osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych jedynie w celu doraźnym, tj. w celu realizacji konkursu (wyłonienie zwycięzcy i przekazania nagrody) i zostaną trwale usunięte po ustaniu konkursu i/lub okresu reklamacyjnego.

7.2.Administratorem Danych Osobowych jest Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000373814, NIP: 527-26-45-593, REGON: 142742958, kapitał zakładowy w wysokości 311.005.050,00 zł.

7.3.Administrator Danych Osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w Konkursie oraz że Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania.

7.4.  Do zakończenia Konkursu Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres e-mail konkurs_allegro@serwis.wp.pl wiadomość o temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych", w treści wiadomości musi zostać zawarty Imię i Nazwisko Uczestnika oraz  adres e-mail używany w Konkursie. Cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody.

 

8.     POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

8.1.  Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie elektronicznej na adres konkurs_allegro@serwis.wp.pl Reklamacje mogą być składane w ciągu 14 (czternastu) dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu w Internecie (decyduje data otrzymania reklamacji). Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie nie będą rozpatrywane.

8.2.  Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

8.3.  O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany elektronicznie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

8.4.  Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

 

9.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

9.1.  Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

9.2.  Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność Konkursu wskutek problemów z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strony sieci Web będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.

9.3.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

9.4.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami, albo będzie zawierać lub opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.

9.5.  Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji Nagród. Zmieniony Regulamin wchodzi
w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej o adresie http://wyprawapowyprawke.wp.pl.

9.6.  Organizator ustanawia adres korespondencyjny konkurs_allegro@serwis.wp.pl dla wszelkiej korespondencji związanej z Konkursem.